Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn mẫu đề cương chi tiết luận văn cao học quản lý giáo dục mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn cao học quản lý giáo dục của chúng tôi.

Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục: “Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục xuyên tỉnh

Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục
Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục

LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………….i

LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………ii

MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………….iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………………..iv

DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………………………………….v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………….vi

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ……………………………………………………………………..vi

Xem thêm: Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục mần non

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………….1

1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………………1

2. Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………………………………2

3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu……………………………………….3

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài………………………………………………….3

5. Giả thuyết khoa học……………………………………………………………………………..3

6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài …………………………………………………………….3

7. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………4

8. Đóng góp của đề tài……………………………………………………………………………..5

9. Cấu trúc luận văn…………………………………………………………………………………5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề……………………………………………………6

1.1.1. Trên thế giới ………………………………………………………………………………6

1.1.2. Ở Việt Nam………………………………………………………………………………..7

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài……………………………………………………..9

1.2.1. Quản lý, Quản lý giáo dục……………………………………………………………9

1.2.2. Hoạt động học tập, hoạt động học tập của học sinh THPT……………..15

1.2.3. Quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT……………………………..17

1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại trung tâm HN & GDTX….18

1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm HN&GDTX………………………….18

1.3.2. Đặc điểm về hoạt động học tập của học sinh THPT ở Trung tâm HN & GDTX ….20

1.3.3. Nội dung Quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN & GDTX ……..23

1.3.4. Phương thức quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN & GDTX …….28

1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN & GDTX ..29

Xem thêm: Mẫu đề cương luận văn quản lý giáo dục phổ biến nhất

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TẠI TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH

2.1. Vài nét về trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh……………35

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Trung tâm……………………………35

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm………………………………………..36

2.1.3. Tổ chức bộ máy của trung tâm……………………………………………………37

2.1.4. Quy mô ……………………………………………………………………………………38

2.1.5. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên …………………………………………….40

2.2. Khái quát về nội dung, phương thức khảo sát và xử lý số liệu ………………41

2.3. Thực trạng hoạt động học tập của học sinh tại trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh…42

2.3.1. Nhận thức của học sinh về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động học tập ………..42

2.3.2. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch học tập của học sinh THPT tại trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh….44

2.3.3. Thực trạng về kết quả học tập của học sinh THPT tại trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh …..46

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh …………………..48

2.4.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động học tập của học sinh……………………………49

2.4.2. Nhận thức của các khách thể điều tra về mục đích quản lý hoạt động học tập của học sinh…..50

2.4.3. Kết quả khảo sát về thực trạng công tác quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại Trung tâm HN và GDTX tỉnh Quảng Ninh……..51

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT Ở TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ……………………………………………………..66

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT tại trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh …………………..68

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT ở Trung tâm HN&GDTX ………………………………….68

3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hoá công tác quản lý hoạt động học tập của học sinh THPT ……..71

3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường quản lý việc hướng dẫn, kiểm tra học sinh tự học, tự rèn luyện ….75

3.2.4. Biện pháp 4: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh THPT …..78

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ……….81

3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường đầu tư, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh ……………85

3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp………………………………………………………….88

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp……………….90

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………………………….95

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………….99

Tham khảo thêm: http://dichvuluanvan.eklablog.com/mau-de-cuong-luan-van-cao-hoc-quan-ly-giao-duc-a148788778

Mẫu đề cương luận văn cao học quản lý giáo dục
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *