Luật học

Lời cam đoan và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn lời cam đoan mẫu và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp Luật của chúng tôi.

Lời cam đoan và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật
Lời cam đoan và đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Lời cam đoan của Luận văn tốt nghiệp Luật

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.
Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
NGƯỜI CAM ĐOAN

Đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng, hình
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1
Chương 1: VAI TRÒ CỦA VIỆC BẢO VỆ, THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
1.1. Người cao tuổi và tình hình người cao tuổi ………………………………. 6
1.1.1. Người cao tuổi………………………………………………………………………….. 6
1.1.2. Tình hình người cao tuổi trên thế giới …………………………………………. 8
1.1.3. Tình hình người cao tuổi tại Việt Nam ………………………………………… 9
1.2. Quyền của người cao tuổi………………………………………………………. 12
1.3. Vai trò của việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi…….. 22
1.3.1. Bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi là yêu cầu cấp thiết ……. 22
1.3.2. Bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi là thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam …… 24
1.3.3. Bảo vệ, thúc đẩy quyền của NCT là góp phần bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương ………….. 27
1.3.4 Bảo vệ, thúc đẩy quyền của NCT là bảo vệ, thúc đẩy những giá trị văn hóa quý báu….. 28
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1………………………………………………………………………. 29
Tham khảo thêm: Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật
Chương 2: BẢO VỆ, THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI THEO LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ. 30
2.1. Quyền của người cao tuổi trong một số văn kiện pháp lý toàn cầu ….. 30
2.1.1. Quyền của người cao tuổi trong các văn kiện pháp lý không mang tính ràng buộc……… 30
2.1.2. Quyền của người cao tuổi trong các văn kiện pháp lý mang tính ràng buộc ….. 35
2.2. Quyền của người cao tuổi trong các văn kiện nhân quyền khu vực ……… 47
2.2.1. Hệ thống nhân quyền Châu Âu …………………………………………………. 47
2.2.2. Hệ thống nhân quyền Châu Mỹ ………………………………………………… 50
2.2.3. Hệ thống nhân quyền Châu Phi…………………………………………………. 51
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2………………………………………………………………………. 53
Chương 3: THỰC TIỄN BẢO VỆ, THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ……… 54
3.1. Chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền của người cao tuổi…. 54
3.1.1. Quyền không bị phân biệt đối xử………………………………………………. 55
3.1.2. Quyền về an sinh xã hội…………………………………………………………… 56
3.1.3. Quyền về sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần………………………….. 63
3.1.4. Quyền về việc làm…………………………………………………………………… 67
3.1.5. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa, xã hội…………………….. 70
3.2. Thực tiễn bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam….. 73
3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của NCT…………… 79
3.4. Một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiệṇ chính sách, pháp luật và cơ chế bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam….. 81
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3………………………………………………………………………. 85
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………….. 88
Tham khảo thêm: https://linkhay.com/link/2277754/loi-cam-doan-va-de-cuong-chi-tiet-luan-van-tot-nghiep-luat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *