Tin Tức

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực

Cho đến nay khái niệm về phát triển nguồn nhân lực được nhiều tổ chức, cá nhân đưa ra và được sử dụng rộng rãi. Những khái niệm này được hình thành và phát triển trên thế giới trong những thập niên 70, dựa trên quan niệm mới về phát triển và vị trí con người trong sự phát triển. Khi nghiên cứu về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực do có nhiều cách tiếp cận khác nhau nên  trong thực tế có các quan niệm khác nhau:
Theo giáo trình kinh tế lao động, trương ĐH Kinh tế quốc dân do PGS.TS.Mai Quốc Chánh chủ biên xuất bản năm 2008 thì: PTNNL là quá trình phát triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức, tay nghề, tính năng động xã hội và sức sáng tạo của con người; nền văn hóa; truyền thống lịch sử… Do đó, PTNNL đồng nghĩa với nâng cao năng lực xã hội và tính năng động xã hội của nguồn nhân lực về mọi mặt; thể lực, trí lực, nhân cách, đồng thời phân bố, sử dụng và phát huy có hiệu quả nhất năng lực đó để phát triển đất nước [Trang 104].
Theo giáo trình Quản trị nhân lực Trường Đại học Kinh tế quốc dân xuất bản năm 2004 thì: PTNNL (theo nghĩa rộng): là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi trong hành vi nghề nghiệp của người lao động [Trang 153].

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức
Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức

Các bài viết có thể xem thêm:
Khái niệm dịch vụ
Đặc điểm của dịch vụ
Mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ
PTNNL bao gồm ba hoạt động chính: phát triển số lượng nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu nguồn nhân lực.Trong đó chất lượng nguồn nhân lực được đặc biệt chú trọng thông qua công tác đào tạo, trên thực tế, đào tạo và bồi dưỡng dễ bị đồng nhất với giáo dục nói chung. Giáo dục là một quá trình được tổ chức nhằm phát triển thể chất, nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ, góp phần hoàn thiện nhân cách người học đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội. Trong khi đào tạo và bồi dưỡng nhằm giúp cho người học nắm vững những kiến thức, có được kĩ năng nghề nghiệp ở một lĩnh vực để thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc nhất định.
Giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng có những điểm chung là đều hướng vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng và các phẩm chất như đạo đức, tác phong, kỷ luật lao động v.v. Nhưng, đào tạo và bồi dưỡng nhằm vào việc trang bị thêm và củng cố những năng lực cụ thể để người lao động đảm nhận những công việc nhất định, do vậy thường có có ý nghĩa hẹp hơn.
Như vậy, phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi hẹp chỉ các hoạt động tạo cơ hội phát triển kỹ năng, năng lực của cá nhân để phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp. Phát triển bao gồm cả đào tạo nhưng liên quan chặt chẽ tới nghề nghiệp, nhiệm vụ trong tương lai của người lao động trong tổ chức, vì vậy còn bao gồm nhiều hoạt động liên quan như: thiết kế lại công việc, làm giàu công việc, luân chuyển nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của nguồn nhân lực theo chiến lược và mục tiêu đã được hoạch định.
Phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi một quốc gia bao gồm 3 khía cạnh về các mặt: thể lực, nâng cao phẩm chất chung của nguồn nhân lực và phát triển về trí lực. Trong đó, phát triển về thể lực và nâng cao phẩm chất chung liên quan đến nhiều chính sách như: y tế, dinh dưỡng, giáo dục, xây dựng văn hóa cộng đồng để nâng cao tinh thần đoàn kết, yêu nước của người dân.v.v.. Phát triển về trí lực bao gồm nhiều nội dung như: giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, tức năng lực của nguồn nhân lực. Trong một tổ chức, hoạt động chủ yếu nhất của phát triển nguồn nhân lực đào tạo và bồi dưỡng.
Từ các khía cạnh nghiên cứu của luận văn, khái niệm PTNNL được hiểu như sau: PTNNL là quá trình tạo ra sự thay đổi về số lượng, chất lượng nâng cao phẩm chất nguồn nhân lực với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của vùng hay của một tổ chức thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo phát triển của tổ chức, cá nhân.

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức

Khái niệm PTNNL trong một tổ chức và khái niệm PTNNL nhưng được thực hiện trong phạm vi một tổ chức. Vì vậy PTNNL trong tổ chức có những nét riêng.
Về mục tiêu: PTNNL trong tổ chức hướng tới việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược và phát triển chung của tổ chức
Về nội dung: Với đề tài PTNNL trong một tổ chức có nhiều đề tài nghiên cứu với nội dung: phát triển thể lực, phát triển trí lực, rèn luyện phát triển phẩm chất, sự thăng tiến, … trong phạm vi của luận văn tác giả tập trung nghiên cứu PTNNL của một tổ chức ở hai khía cạnh phát triển:
– Số lượng và cơ cấu phù hợp
– Nâng cao chất lượng NNL
Thực tế cho thấy trong một tổ chức có nhiều vị trí với những chức danh công việc khác nhau, nhiệm vụ khác nhau, số lượng và cơ cấu riêng đòi hỏi NLĐ cần có những kỹ năng, kiến thức đáp ứng được từng vị trí. Trên cơ sở đó tổ chức sẽ lựa chọn NLĐ thong qua khâu tuyển dụng đầu vào đồng thời đầu tư tài chính để thực hiện việc PTNNL đạt mục tiêu đó.
PTNNL trong tổ chức là việc phát triển về số lượng và chất lượng nhân lực thông qua thực hiện các chức năng của công tác PTNNL, nhằm có một đội ngũ nhân lực phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của tổ chức trong từng thời kỳ.
PTNNL trong tổ chức có các chức năng chủ yếu là: đảm bảo cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ, phát triển nghề nghiệp cá nhân NLĐ trong tổ chức và cuối cùng là cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức.  
Để thực hiện các chức năng trên thì việc thay đổi mỗi cá nhân người lao động theo hướng cải thiện năng lực là yếu tố quyết định. Hoạt động chủ yếu nhất nhằm thực hiện các chức năng của phát triển nguồn nhân lực là đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, sức khoẻ, cải thiện ý thức, tác phong của người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vudich vu lam luan van tot nghiep , dịch vụ spss , làm tiểu luận thuê … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *