Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động chăm sóc – giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục
Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………. i
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………… ii
MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………..iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………………….. iv
DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………………………………………………. v
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………. 1
1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………………1
2. Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………………………………2
3. Khách thể, đối tượng và người được nghiên cứu ……………………………………..2
4. Giả thuyết khoa học……………………………………………………………………………..2
5. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………………………………………..2
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………..3
7. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………3
8. Cấu trúc luận văn…………………………………………………………………………………4

>>> Tham khảo thêm: Tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ giáo dục học

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG MẦM NON
1.1. Vài nét lịch sử về vấn đề nghiên cứu……………………………………………………5
1.2. Một số luận cơ bản về quản lý…………………………………………………………….6
1.2.1. Khái niệm về quản lý ……………………………………………………………………..6
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục …………………………………………………………….7
1.2.3. Khái niệm về quản lý trường học……………………………………………………..7
1.2.4. Khái niệm quản lý trường mầm non …………………………………………………7
1.2.5. Khái niệm chăm sóc – giáo dục……………………………………………………….8
1.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, giáo viên trong
trường mầm non…………………………………………………………………………………….13
1.3.1. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trong trường
mầm non………………………………………………………………………………………………13
1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trong trường mầm non……14
1.3.3. Các yêu cầu đối với giáo viên mầm non………………………………………….15
1.4. Quản lý quá trình chăm sóc giáo – dục trẻ của người hiệu trưởng………….17
1.4.1. Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, kế
hoạch nhóm, lớp trong trường mầm non ………………………………………………….18
1.4.2. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ……….19
1.4.3. Hiệu trưởng chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc – giáo
dục trẻ của giáo viên………………………………………………………………………………25
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………….27

>>  Xem thêm: Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục nên tham khảo

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC  GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát chung về thực trạng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên
mầm non Thành phố Vĩnh Yên ……………………………………………………………….28
2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế – xã hội tại Thành phố Vĩnh Yên ……………28
2.1.2. Thực trạng giáo dục mầm non thành phố Vĩnh Yên …………………………30
2.1.3. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên thành
phố Vĩnh Yên……………………………………………………………………………………….32
2.2.2. Thực trạng chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non Vĩnh
Yên Vĩnh Phúc …………………………………………………………………………………….35
2.3. Đánh giá khảo sát thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động chăm
sóc giáo dục trẻ của giáo viên mầm non……………………………………………………36
2.3.1. Thực trạng chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ và kế
hoạch của giáo viên ……………………………………………………………………………….36
2.3.2. Thực trạng chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ……..37
2.4. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của công tác quản lý
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên mầm non TP Vĩnh Yên ……….47
2.4.1. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của công tác quản
lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của hiệu trưởng ………………………………….47
2.4.2. Kết quả khảo sát mức độ thực hiện của một số biện pháp quản lý
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của hiệu trưởng các trường mầm non ……….47
2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục
của hiệu trưởng……………………………………………………………………………………..49
2.4.4. Nguyên nhân dẫn đến sự thành công và tồn tại của các biện
pháp trên………………………………………………………………………………………………51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………….55
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦN NON THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp…………………………………………………..56
3.1.1. Phải bám sát mục tiêu quản lý trường MN………………………………………56
3.1.2. Thường xuyên phải bám sát mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non ……..56
3.1.3. Đảm bảo tính kế hoạch………………………………………………………………….57
3.1.4. Đảm bảo tính cụ thể và thực tiễn. …………………………………………………..57
3.1.5. Phải phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của đối tượng
quản lý…………………………………………………………………………………………………57
3.2. Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc
– giáo dục của Hiệu Trưởng…………………………………………………………………….57
3.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hoạt động chăm
sóc giáo dục trẻ của giáo viên mầm non Thành phố Vĩnh Yên ……………………58
3.3.1. Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên
về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ……………………………………………………….58
3.3.2. Biện pháp 2. Tăng cường công tác bồi dưỡng cho giáo viên về
chăm sóc giáo dục trẻ …………………………………………………………………………….61
3.3.3. Biện pháp 3. Tăng cường quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch
chăm sóc giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên…………………………………………….65
3.3.4. Biện pháp 4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên …………..69
3.3.5. Biện pháp 5. Tạo môi trường thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy
giáo viên phát huy năng lực chăm sóc giáo dục trẻ của mình ……………………..72
3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của hiệu trưởng Thành phố Vĩnh Yên ……….75
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………………………………….. 76
1. Kết luận…………………………………………………………………………………………….76
2. Khuyến nghị………………………………………………………………………………………76
2.1. Đối với Sở giáo dục và đào tao tỉnh Vĩnh Phúc ………………………………….76
2.2. Đối với phòng giáo dục và đào tạo Thành phố……………………………………77
2.3. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non…………………………………………………77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………. 79
PHỤ LỤC

Tham khảo thêm: https://plus.google.com/u/0/118278016978955297179/posts/CkjFUJXZ5ps

Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *