Tài Liệu

Đề cương cho vay tiêu dùng tại ngân hàng cho Sinh Viên

Đề cương cho vay tiêu dùng tại ngân hàng cho sinh viên


CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9
1.1. Những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng 9
1.1.1. Khái niệm và đối tượng cho vay 9
1.1.1.1. Khái niệm cho vay 9 122.817,06
1.1.1.2. Đối tượng cho vay 9
1.1.2. Nguyên tắc và điều kiện cho vay 9
1.1.2.1. Nguyên tắc cho vay 9
1.1.2.2. Điều kiện cho vay 10
1.1.3. Phân loại cho vay 12
1.1.3.1. Dựa vào chủ thể vay vốn 12
1.1.3.2. Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay 12
1.1.3.3. Dựa vào thời hạn cho vay 12
1.1.3.4. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng 12
1.1.3.5. Dựa vào phương thức cho vay 13
1.1.3.6. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay 13
1.1.3.7. Dựa vào xuất sứ tín dụng 13
1.2. Những lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng 13
1.2.1. Khái niệm, đối tượng, đặc điểm và lợi ích của cho vay tiêu dùng 13
1.2.1.1. Khái niệm của cho vay tiêu dùng 13
1.2.1.2. Đối tượng của cho vay tiêu dùng 14
1.2.1.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 14
1.2.1.4. Lợi ích của cho vay tiêu dùng 15
1.2.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 16
1.2.2.1. Căn cứ vào mục đích vay 16
1.2.2.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả: 16
1.2.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ: 20
1.2.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế 21
1.2.3.1. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với khách hàng. 21
1.2.3.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng thương mại. 21
1.2.3.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế đất nước. 22
1.2.4. Chất lượng cho vay tiêu dùng 23
1.2.4.1. Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng 23
1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM 23
1.2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 25
1.2.4.4. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM 30
1.2.5. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của các NHTM tại một số nước trên thế giới và bài học đối với các NHTM Việt Nam 36
1.2.5.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại một số nước 36
1.2.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các NHTM tại Việt Nam 42
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH GIA LÂM 44
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 44
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 44
2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 45
2.1.2.1. Giới thiệu về tình hình xã hội Huyện Gia Lâm 45
2.1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển 45
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức 46
2.1.3. Khái quát tình tình hoạt động kinh doanh 47
2.1.3.1. Công tác huy động vốn 47
2.1.3.2. Công tác sử dụng vốn 48
2.1.3.3. Kết quả kinh doanh 50
2.2. Thực trạng cho vay tiêu

Đề cương cho vay tiêu dùng

dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 51
2.2.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng ở Việt Nam. 51
2.2.2. Các cơ chế chính sách hỗ trợ cho vay tiêu dùng tại các NHTM 54
2.2.2.1. Cơ chế cho vay 54
2.2.2.2. Cơ chế bảo đảm tiền vay của TCTD 57
2.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 58
2.2.3.1. Quy trình cho vay tiêu dùng trả góp không có bảo đảm tài sản đối với cán bộ công nhân viên 58
2.2.3.2. Quy trình cho vay tiêu dùng trả góp có tài sản thế chấp 60
2.2.4. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại các NHTM 61
2.2.4.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 61
2.2.4.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 62
2.2.5. Thực trạng về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 64
2.2.5.1. Về doanh số cho vay 64
2.2.5.2. Về dư nợ cho vay 65
2.2.6. Phân tích chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 70
2.2.6.1. Các chỉ tiêu định lượng 70
2.2.6.2. Các chỉ tiêu định tính 74
2.2.6.3. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 74
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH GIA LÂM 82
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm 82
3.1.1. Định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam 82
3.1.2. Định hướng kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm 83
3.1.2.1. Định hướng KD của NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm năm 2010 83
3.1.2.2. Định hướng về phát triển cho vay tiêu dùng của NHNo&PTNT chi nhánh Gia Lâm trong những năm tới. 84
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm. 85
3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng 85
3.2.1.1. Đối với nền kinh tế 85
3.2.1.2. Đối với khách hàng 85
3.2.1.3. Đối với ngân hàng thương mại 86
3.2.2. Cơ sở đề xuất giải pháp 86
3.2.3. Nội dung các giải pháp 87
3.2.3.1. Hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng 87
3.2.3.2. Cải tiến quy trình cho vay tiêu dùng 87
3.2.3.2. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ và các trang thiết bị. 90
3.2.3.3. Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay tiêu dùng 90
3.2.3.4. Mở rộng hoạt động Marketing. 92

Đề cương cho vay tiêu dùng

3.2.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 93
3.2.3.6. Giải pháp giảm thiểu rủi ro 94
3.3. Một số kiến nghị. 95
3.3.1. Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước 95
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 97
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 98
KẾT LUẬN 99
Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *