Quản lý giáo dục

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (CNNGVTH)

1./Một số khái niệm chung về “Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học”

Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học là quy định về các mức độ , yêu cầu năng lực sư phạm của người giáo viên tiểu học phải đạt được trong từng giai đọan phát triển năng lực nghề nghiệp . Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học do nhà nước ban hành và được điều chỉnh đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học theo từng giai đoạn.
Như vậy,Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học đã bao hàm chuẩn đào tạo ban đầu đồng thời bao hàm các mức độ, các yêu cầu với các tiêu chí ngày càng cao hơn để đo năng lực giáo viên ở các giai đọan dạy học sau đó . Đó là cách ghi nhận trình độ chuyên môn không ngừng được nâng cao của người GVTH đáp ứng yêu cầu cho giáo dục và xã hội.
Chuẩn nghề nghiệp nói chung , Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học nói riêng không phải là những quy định bất biến , cứng nhắc. Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học sẽ thay đổi khi kinh tế xã hội phát triển, trình độ dân trí được nâng cao, trình độ giáo dục tiểu học có những yêu cầu mới về nội dung và phương pháp dạy học.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (CNNGVTH)
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (CNNGVTH)

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất
Chuẩn trình độ đào tạo và Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học là hai khái niệm khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ. Chuyển từ đánh giá và quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn trình độ đào tạo sang đánh giá và quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là xu thế chung , là quy luật tất yếu của các nước đang phát triển, là cách quản lý đội ngũ giáo viên tiên tiến và hiện đại.
Mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học bao gồm :
-Làm cơ sở để xây dựng , đổi mới nhiệm vụ , mục tiêu đào tạo , bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở các khoa , các trường Cao đẳng , Đại học sư phạm.
-Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp , từ đó xây dựng kế họach học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
-Làm cơ sở để đánh giá GVTH hàng năm theo quy chế đánh giá xếp lọai giáo viên mầm non và phổ thông công lập ban hành kèm theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học .
-Làm cơ sở để đề xuất chế độ , chính sách đối với GVTH được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của ngạch ở mức cao hơn. 1

2./Nội dung Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học được hiểu là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng theo đó làm cho đúng .Là cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội.
Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học bao gồm các yêu cầu thuộc 3 lĩnh vực:
+Phẩm chất chính trị , đạo đức ,lối sống.
+Kiến thức
+Kỹ năng sư phạm Mỗi lĩnh vực gồm 5 yêu cầu và 20 tiêu chí

Lĩnh vực 1: Phẩm chất chính trị,đạo đức , lối sống, bao gồm 5 tiêu chí :

-Nhận thức tư tưởng chính trị,trách nhiệm của một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-Chấp hành chính sách , pháp luật của Nhà nước.
-Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.
-Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo;tinh thần đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực;ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng. -Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp ; phục vụ nhân dân và học sinh.

Lĩnh vực 2: Kiến thức, bao gồm 5 tiêu chí:

– Kiến thức cơ bản.
– Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học sinh Tiểu học.
– Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
– Kiến thức phổ thông về chính trị ,xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ , tiếng dân tộc.
– Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị , kinh tế,văn hóa xã hội của tỉnh ,huyện ,xã nơi giáo viên đang công tác.

Lĩnh vực 3: Kĩ năng sư phạm

-Lập được kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.
-Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động , sáng tạo của học sinh. -Công tác chủ nhiệm lớp;tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
-Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục,hành vi trong giao tiếp,ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục.
-Xây dựng , bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

3./ Đánh giá giáo viên theo “Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học”

Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của BGDĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật . Quyết định này cũng đã thay thế cho Quyết định số 48/2000/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2000 về Quy chế đánh giá xếp loại chuyên môn – nghiệp vụ giáo viên Tiểu học và Quyết định số 05/2007QĐ-BGDĐT ngày 8 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chuẩn nghề nghiệp chung giáo viên tiểu học.
Tham khảo thêm các bài viết khác:
Khái niệm và vai trò của giáo viên tiểu học
Một số kiến thức lý luận về giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *